Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีชันธ์ 77180 โทร.032688488 Fax.032688500

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนสุจริต

นายขวัญชัย วัฒนากร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายธีร์ธนัย โชคเฉลิมวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)

 

นายประจวบ สุวรรณนัง

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนครู)

 

นางสาวคชาภา โพธิรัชต์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนองค์ปกครองท้องถิ่น)

 

นายชลอ เจิมวงศ์รัตนชัย

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนองค์ชุมชน)

 

 นายประเสริฐ    สิธีระ

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)

 

 พระครูปัญญาชยาภรณ์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)

 

พระครูสถิตกัลยาณคุณ

ตำแหน่ง (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)

 

 นายสมเกียรติ วัฒนากร

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายสุริยนต์   มุนินทรวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

นางพงษ์ลดา ลอยสมบัติ

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นางอิม สุกิจปาณีนิจ

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

นายศุภกร   เทียรกรทอง

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายเพิ่มพงษ์ วงษ์สีทอง

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายเธียรชัย แสงชาตรี

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

 

 

เช็คผลการเรียน

หนังสือราชการ

Copyright © 2024 koob & cola Rights Reserved.