Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีชันธ์ 77180 โทร.032688488 Fax.032688500

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนสุจริต

ประวัติโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 

  • คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ร่วมกับพ่อค้าประชาชน ในตำบลไร่เก่า และตำบลไร่ใหม่ ได้เสนอต่อกรมสามัญศึกษา ขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลไร่เก่า อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมมือกันสละเงินซื้อที่ดิน 38 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา เป็นเงิน ทั้งสิ้น 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 36,000 บาท ซึ่งกรมสามัญศึกษาพิจารณาแล้วประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2518 โดยใช้ชื่อว่า“ โรงเรียนไร่เก่าวิทยา” ซึ่งเป็นชื่อของตำบลที่ตั้ง แต่ต่อมาพิจารณาว่า ชาวตำบลไร่ใหม่ ก็มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง โรงเรียนด้วย จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม” และใช้มาจนทุกวันนี้
  • ปีงบประมาณ 2518 เป็นปีแรกที่ทำการสอน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-มศ.3) แบบสหศึกษา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง ว่าที่ ร.ต.บุญชวน ยี่สาร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
  • ปีงบประมาณ 2519 ได้ย้ายมาอยู่ที่ที่ประชาชนซื้อที่ดินและสร้างอาคารชั่วคราวให้
  • ปี พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6
  • ปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรโครงการโรงเรียนสองภาษา (English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

 

  • ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและเงินอุดหนุนการศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร กึ่งถาวรใช้ทำการเรียนการสอนโครงการ English Programวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร 5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ เทศบาลตำบลไร่เก่า เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน สาม ร้อยยอดวิทยาคม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผู้ปกครองและชุมชนอำเภอสามร้อยยอด งบประมาณการก่อสร้าง 7.5 ล้านบาท และ เปิดใช้ในการเรียนการสอน เดือนพฤศจิกายน 2550
  • ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน เป็นวิชาเพิ่มเติมในช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ปัจจุบันโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำอำภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอนตั้งแต่ ม.1-ม.6 มีเนื้อที่ 44 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา มีข้าราชการครู จำนวน 83 คน พนักงานราชการ 1 คน, ครูอัตราจ้าง แบ่งเป็นครูไทยจำนวน 12 คน และครูชาวต่างชาติตาม โครงการโรงเรียนสองภาษาจำนวน 5 คน และครูอาสาสมัครชาวจีน 1 คน มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,769 คน และมีห้องเรียนจำนวน 42 ห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เขต2สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เช็คผลการเรียน

หนังสือราชการ

Copyright © 2024 koob & cola Rights Reserved.