Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายเธียรชัย แสงชาตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

 • คุณลักษะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รายละเอียด
 • ประกาศ การซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2560 รายละเอียด
 • กรอกข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 รายละเอียด
 • หลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียด
 • เอกสาร id plan ดาวน์โหลด
 • โครงการ "ยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชุา" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561(ปีที่ 7) รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล รายละเอียด
 • คู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียด
 • ข้อมูลวิชาการ เรื่องการประเมิน รายละเอียด
 • แบบเขียนโครงร่างองค์ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มแผนงาน ดาวน์โหลด
 • เคมี Chanpen ดาวน์โหล
 • การเสนอขอเครื่องราชฯ รายละเอียด
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) รายละเอียด
 • เอกสารรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
 • เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 8 เล่ม รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ว.17 30 กันยายน 2552 รายละเอียด
 • ๑,๑๙๙ กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รายละเอียด
 • บัญชีรายละเอียดรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะ ชำนาญกาญพิเศษและวิทยฐานะเชียวชาญ กรณีผลงานดีเด่นเป็นที่ปะจักษ์ ว.5-2554 ดาวน์โหลด

 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วยในวันที่ 21 กันยาน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที โดย นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อ่านสารสันติภาพ 2561 ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อเป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA จากโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม.32 จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่ คุณครูจรอ โมกข์บุรุษ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูประจวบ สุวรรณนัง ตำแหน่ง ครู คุณครูบุญสม หุ่นเก่า ตำแหน่ง ครู เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีเปิดอาคาร “พิบูลย์ – อิม สุกิจปาณีนิจ อุปถัมภ์” บริจาคโดย คุณอิม สุกิจปาณีนิจ โดยมี นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นตัวแทนรับมอบอาคาร “พิบูลย์ – อิม สุกิจปาณีนิจ อุปถัมภ์” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2018 samroiwit.ac.th Rights Reserved.