Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
 • คุณลักษะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รายละเอียด
 • ประกาศ การซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2560 รายละเอียด
 • กรอกข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 รายละเอียด
 • หลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียด
 • เอกสาร id plan ดาวน์โหลด
 • โครงการ "ยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชุา" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561(ปีที่ 7) รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล รายละเอียด
 • คู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียด
 • ข้อมูลวิชาการ เรื่องการประเมิน รายละเอียด
 • แบบเขียนโครงร่างองค์ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มแผนงาน ดาวน์โหลด
 • เคมี Chanpen ดาวน์โหล
 • การเสนอขอเครื่องราชฯ รายละเอียด
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) รายละเอียด
 • เอกสารรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
 • เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 8 เล่ม รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ว.17 30 กันยายน 2552 รายละเอียด
 • ๑,๑๙๙ กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รายละเอียด
 • บัญชีรายละเอียดรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะ ชำนาญกาญพิเศษและวิทยฐานะเชียวชาญ กรณีผลงานดีเด่นเป็นที่ปะจักษ์ ว.5-2554 ดาวน์โหลด

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสารฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้และเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ด้วยองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และรัฐบาลถือเป็นนโยบายในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ตามมาตรการรณรงค์และหยุดยั้งการขยายตัวให้หมดสิ้นไป โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน เพื่อแสดงความจงรักภักดี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเมื่อวันที่ 31 พฤาภาคม 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และร่วมพิธิ ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 3 มิถุนายน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการ Zero Waste ระดับภาค ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 โดยคณะกรรมการ ตัดสินชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะระดับภาค ประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านเข้ารอบระดับภาค ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยความยินดียิ่ง
1. นายสิทธินันท์ พวงสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา นาฎดุริยางคศาสตร์(ดนตรีสากล)
2. นางสาวอนุธิดา รวดเร็ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
3. นายธงชัย ฉลองขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา ชีววิทยา
4. นางสาวธิดารัตน์ จำปาเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา คณิตศาสตร์
5. นางสาวอิสรีย์ ปั้นก้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชา ชีวิทยา
6. นายไพศาล คำหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชา ศิลปศึกษา
7. นายพงษ์ศักดิ์ เพชรมา มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.