Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
 • คุณลักษะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รายละเอียด
 • ประกาศ การซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2560 รายละเอียด
 • กรอกข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 รายละเอียด
 • หลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียด
 • เอกสาร id plan ดาวน์โหลด
 • โครงการ "ยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชุา" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561(ปีที่ 7) รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล รายละเอียด
 • คู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียด
 • ข้อมูลวิชาการ เรื่องการประเมิน รายละเอียด
 • แบบเขียนโครงร่างองค์ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มแผนงาน ดาวน์โหลด
 • เคมี Chanpen ดาวน์โหล
 • การเสนอขอเครื่องราชฯ รายละเอียด
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) รายละเอียด
 • เอกสารรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
 • เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 8 เล่ม รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ว.17 30 กันยายน 2552 รายละเอียด
 • ๑,๑๙๙ กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รายละเอียด
 • บัญชีรายละเอียดรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะ ชำนาญกาญพิเศษและวิทยฐานะเชียวชาญ กรณีผลงานดีเด่นเป็นที่ปะจักษ์ ว.5-2554 ดาวน์โหลด

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้องส่งพี่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี มาศึกษาดูงานโครงการ English Program และ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

เด็กหญิงพิมพ์มาดา มังคสิงห์ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รับรางวัลเด็กดีมีค่านิยม ในโครงการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจัดหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
2. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
3. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 3 ณ ค่ายฝึกอบรมเยาวชนมาตุลี ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.