โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
http://www.samroiwit.ac.th