บึงบัวรัน2

ติดต่อสอบถาม

สมัครวิ่ง รับเสื้อทางไปรษณีย์

เริ่มส่งเสื้อทางไปรษณีย์

วันที่.....

ถึงวันที่...

ลงทะเบียน(เพิ่มค่าบริการจัดส่ง 50.-)

กรณีส่งเสื้อทางไปรษณีย์

สมัครวิ่ง มารับเสื้อด้วยตนเอง

ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับเสื้อได้ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 (ไม่มีการรับเสื้อในวันวิ่ง )

ลงทะเบียน

กรณีรับเสื้อด้วยตนเอง

สมัครวิ่ง แบบกลุ่ม

กรณีส่งเสื้อทางไปรษณีย์ (เพิ่มค่าบริการจัดส่ง 50.-)

ลงทะเบียน(แบบกลุ่ม)