โทรศัพท์

032688488

อีเมล์

samroiwit@yahoo.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 6:00 - 17:00

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้การบริหารเหตุการณ์ กรณีเหตุวิกฤต (Active Shooter) โดยสถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอดจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ตามนโยบายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7

บทความแนะนำ