โทรศัพท์

032688488

อีเมล์

samroiwit@yahoo.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 6:00 - 17:00

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) จากสถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างเป็นรูปธรรม

บทความแนะนำ