โทรศัพท์

032688488

อีเมล์

samroiwit@yahoo.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 6:00 - 17:00

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานพร้อมให้โอวาทเนื่องในการจัดกิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในการนี้ นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร, นางสาววิมล คล้ายฉิม และนางสาวสุนันทา จันทร์ชูกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บทความแนะนำ