โทรศัพท์

032688488

อีเมล์

samroiwit@yahoo.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 6:00 - 17:00

กำลังแสดง: 1 - 10 of 14 ผลลัพธ์
ข่าวสาร

ติดตามการขับเคลื่อนการนำนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565

ร.ธีรชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการนำนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565

ข่าวสาร

Active Shooter

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้การบริหารเหตุการณ์ กรณีเหตุวิกฤต (Active Shooter)

ข่าวสาร

โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)