Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีชันธ์ 77180 โทร.032688488 Fax.032688500

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

นายชัยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” Samroiyodwittayakhom Open House 2020 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับในนามคณะกรรมการจัดงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากเทศบาลตำบลไร่เก่า โดย นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า จำนวน 50,000 บาท

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 koob & cola Rights Reserved.