Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีชันธ์ 77180 โทร.032688488 Fax.032688500

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2563 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอสามร้อยยอดและศิษย์เก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 koob & cola Rights Reserved.