Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 1 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย)
2. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
3. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 3 ณ ค่ายลูกเสือด่านสิงขร ร้อย ตชด.146 จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่ ระดับภาค กลุ่มที่ 5 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ร่วมกับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมและชมรมผู้บริหารและครูอำเภอสามร้อยยอด จัดงานวันครู ประจำปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี นายชัยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กำหนดจัดการเลือกตั้งประธานสมาชิกสภาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยในภาคเช้ามีการแจกของขวัญให้กับนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.