Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่ ระดับภาค กลุ่มที่ 5 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ร่วมกับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมและชมรมผู้บริหารและครูอำเภอสามร้อยยอด จัดงานวันครู ประจำปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี นายชัยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กำหนดจัดการเลือกตั้งประธานสมาชิกสภาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยในภาคเช้ามีการแจกของขวัญให้กับนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มอบรางวัลผลการสอบประเมินในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2560 แก่ นายวิพุธ เต็งประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.3/2 ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบทุนการศึกษา 500 บาท

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2018 samroiwit.ac.th Rights Reserved.