Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

เด็กหญิงพิมพ์มาดา มังคสิงห์ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รับรางวัลเด็กดีมีค่านิยม ในโครงการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจัดหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
2. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
3. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 3 ณ ค่ายฝึกอบรมเยาวชนมาตุลี ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” Samroiyodwittayakhom Open House ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับในนามคณะกรรมการจัดงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากเทศบาลตำบลไร่เก่า โดย นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า จำนวน 50,000 บาท

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ชมรมผู้บริหารและครูอำเภอสามร้อยยอด จัดงานวันครู ประจำปี 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี นายชัยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ตัวแทนผู้ปกครองครู ชุมชน บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดพิธีต้อนรับ นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.