Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Ms.Amalia Cambi จากประเทศอิตาลี นักเรียนแลกเปลี่ยนมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอสประเทศไทย) AFS Intercultural Program Thailand

กองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยมีกองลูกเสือสามัญและผู้กำกับฯ จากโรงเรียนบ้านศาลาลัย ร่วมพิธี

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน อ่านสาร จาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นำกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ Mr.Edward Omondi Otieno ประเทศเคนยา สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ English Program

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี โดยมีนายกำพล เต็งประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดค่ายบูรณาการสร้างสรรค์การอ่าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเป็นฐานบูรณาการสร้างสรรค์การอ่าน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีนายจรอ โมกข์บุรุษ รองฯผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.