Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

ด้วยองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และรัฐบาลถือเป็นนโยบายในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ตามมาตรการรณรงค์และหยุดยั้งการขยายตัวให้หมดสิ้นไป โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน เพื่อแสดงความจงรักภักดี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเมื่อวันที่ 31 พฤาภาคม 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และร่วมพิธิ ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 3 มิถุนายน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการ Zero Waste ระดับภาค ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 โดยคณะกรรมการ ตัดสินชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะระดับภาค ประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านเข้ารอบระดับภาค ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยความยินดียิ่ง
1. นายสิทธินันท์ พวงสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา นาฎดุริยางคศาสตร์(ดนตรีสากล)
2. นางสาวอนุธิดา รวดเร็ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
3. นายธงชัย ฉลองขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา ชีววิทยา
4. นางสาวธิดารัตน์ จำปาเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา คณิตศาสตร์
5. นางสาวอิสรีย์ ปั้นก้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชา ชีวิทยา
6. นายไพศาล คำหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชา ศิลปศึกษา
7. นายพงษ์ศักดิ์ เพชรมา มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

1. Mr.Borys Davydov โครงการ English Program จากประเทศยูเครน

2. นางสาวนพรัตน์ ปัญจเมธีสกุล เจ้าหน้าปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี ร่วมกับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน พร้อมให้การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตจัดทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.