Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

กองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยมีกองลูกเสือสามัญและผู้กำกับฯ จากโรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ และโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด  ร่วมพิธี

เบอร์โทรศัพท์ :

032-688-488

เบอร์โทศัพท์ภายใน

ห้องผู้อำนวยการ :

ต่อ 101

 

ห้องรองฝ่ายวิชาการ :

อ 301

 

ห้องธุรการ :

ต่อ 201

 

ห้องแผนงาน :

ต่อ 211

 

ห้องพัสดุ :

ต่อ 212

 

ห้องกิจการนักเรียน :

ต่อ 401

 

ห้องประชาสัมพันธ์ :

ต่อ 412

 

ห้องโสตทัศนศึกษา :

ต่อ 413

 

ห้องพยาบาล :

ต่อ  414

 

สำนักงานวิชาการ : 

ต่อ 300

 

ห้องภาษาไทย :

ต่อ 311

 

ห้องคณิตศาสตร์ :

ต่อ 312

 

ห้องวิทยาศาสตร์ :

ต่อ 313

 

ห้องภาษาต่างประเทศ :

ต่อ 314

 

ห้องสังคมศึกษา :

ต่อ  315

 

ห้องศิลปะศึกษา :

ต่อ  316

 

ห้องดนตรีไทย :

ต่อ 327

 

ห้องการงาน :

ต่อ 3321

 

ห้องเกษตร : 

ต่อ 322

 

ห้องคหกรรม :

ต่อ 323

 

ห้องงานไม้ :

ต่อ 324

 

ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 :

ต่อ325

 

ห้องคอมพิวเตอร์  อาคาร 5 :

ต่อ 326

 

ห้องสุขศึกษา :

ต่อ  318

 

ห้องแนะแนว : 

ต่อ  331

 

ห้องสมุด :

ต่อ 332

 

ห้อง EP : 

ต่อ 333

 

ห้องศูนย์สิ่งแวดล้อม :

ต่อ 334

 

เบอร์โทรสาร :

032-688-500

 

เว็บไซต์ :

www.samroiwit.ac.th

 

อีเมล์ :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายขวัญชัย วัฒนากร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายธีร์ธนัย โชคเฉลิมวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)

 

นายประจวบ สุวรรณนัง

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนครู)

 

นางสาวคชาภา โพธิรัชต์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนองค์ปกครองท้องถิ่น)

 

นายชลอ เจิมวงศ์รัตนชัย

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนองค์ชุมชน)

 

 นายประเสริฐ    สิธีระ

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)

 

 พระครูปัญญาชยาภรณ์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)

 

พระครูสถิตกัลยาณคุณ

ตำแหน่ง (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)

 

 นายสมเกียรติ วัฒนากร

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายสุริยนต์   มุนินทรวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

นางพงษ์ลดา ลอยสมบัติ

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นางอิม สุกิจปาณีนิจ

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

นายศุภกร   เทียรกรทอง

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายเพิ่มพงษ์ วงษ์สีทอง

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายเธียรชัย แสงชาตรี

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

 

 

นามโรงเรียน :

 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 นามย่อ :

ส.ว.

 ตราประจำโรงเรียน

 

 

 รูปพระที่นั่ง :

 คือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ เป็นรูปพระที่นั่งในถ้ำพระยานคร อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 ทิวเขาสามร้อยยอด :

 เป็นทิวเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและเป็นทิวเขาที่สำคัญของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ๒๕๑๘ :

 หมายถึงปีที่ก่อตั้งโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 สีประจำโรงเรียน :

 น้ำเงิน – เหลือง น้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง ความเข้มแข็ง เหลือง หมายถึง ความรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์

 วิสัยทัศน์ :

 ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน สืบสานงานชุมชนสัมพันธ์

 คติพจน์ :

 “ วิริเยน สิกขา ปัญญา สุขาวหา ” การศึกษาเล่าเรียน ด้วยความเพียร นำปัญญาและความสุขมาให้

 คำขวัญ :

 วิชาการ งานพัฒนา สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน :

 ต้นราชพฤกษ์  (คูน) หมายถึง ความสดใส

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.