Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

นายขวัญชัย วัฒนากร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายธีร์ธนัย โชคเฉลิมวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)

 

นายประจวบ สุวรรณนัง

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนครู)

 

นางสาวคชาภา โพธิรัชต์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนองค์ปกครองท้องถิ่น)

 

นายชลอ เจิมวงศ์รัตนชัย

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนองค์ชุมชน)

 

 นายประเสริฐ    สิธีระ

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)

 

 พระครูปัญญาชยาภรณ์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)

 

พระครูสถิตกัลยาณคุณ

ตำแหน่ง (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)

 

 นายสมเกียรติ วัฒนากร

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายสุริยนต์   มุนินทรวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

นางพงษ์ลดา ลอยสมบัติ

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นางอิม สุกิจปาณีนิจ

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

นายศุภกร   เทียรกรทอง

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายเพิ่มพงษ์ วงษ์สีทอง

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 นายเธียรชัย แสงชาตรี

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

 

 

นามโรงเรียน :

 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 นามย่อ :

ส.ว.

 ตราประจำโรงเรียน

 

 

 รูปพระที่นั่ง :

 คือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ เป็นรูปพระที่นั่งในถ้ำพระยานคร อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 ทิวเขาสามร้อยยอด :

 เป็นทิวเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและเป็นทิวเขาที่สำคัญของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ๒๕๑๘ :

 หมายถึงปีที่ก่อตั้งโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 สีประจำโรงเรียน :

 น้ำเงิน – เหลือง น้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง ความเข้มแข็ง เหลือง หมายถึง ความรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์

 วิสัยทัศน์ :

 ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน สืบสานงานชุมชนสัมพันธ์

 คติพจน์ :

 “ วิริเยน สิกขา ปัญญา สุขาวหา ” การศึกษาเล่าเรียน ด้วยความเพียร นำปัญญาและความสุขมาให้

 คำขวัญ :

 วิชาการ งานพัฒนา สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน :

 ต้นราชพฤกษ์  (คูน) หมายถึง ความสดใส

ประวัติโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 

  • คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ร่วมกับพ่อค้าประชาชน ในตำบลไร่เก่า และตำบลไร่ใหม่ ได้เสนอต่อกรมสามัญศึกษา ขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลไร่เก่า อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมมือกันสละเงินซื้อที่ดิน 38 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา เป็นเงิน ทั้งสิ้น 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 36,000 บาท ซึ่งกรมสามัญศึกษาพิจารณาแล้วประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2518 โดยใช้ชื่อว่า“ โรงเรียนไร่เก่าวิทยา” ซึ่งเป็นชื่อของตำบลที่ตั้ง แต่ต่อมาพิจารณาว่า ชาวตำบลไร่ใหม่ ก็มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง โรงเรียนด้วย จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม” และใช้มาจนทุกวันนี้
  • ปีงบประมาณ 2518 เป็นปีแรกที่ทำการสอน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-มศ.3) แบบสหศึกษา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง ว่าที่ ร.ต.บุญชวน ยี่สาร ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
  • ปีงบประมาณ 2519 ได้ย้ายมาอยู่ที่ที่ประชาชนซื้อที่ดินและสร้างอาคารชั่วคราวให้
  • ปี พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6
  • ปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรโครงการโรงเรียนสองภาษา (English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

 

  • ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและเงินอุดหนุนการศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร กึ่งถาวรใช้ทำการเรียนการสอนโครงการ English Programวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร 5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ เทศบาลตำบลไร่เก่า เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน สาม ร้อยยอดวิทยาคม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผู้ปกครองและชุมชนอำเภอสามร้อยยอด งบประมาณการก่อสร้าง 7.5 ล้านบาท และ เปิดใช้ในการเรียนการสอน เดือนพฤศจิกายน 2550
  • ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน เป็นวิชาเพิ่มเติมในช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ปัจจุบันโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำอำภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอนตั้งแต่ ม.1-ม.6 มีเนื้อที่ 44 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา มีข้าราชการครู จำนวน 83 คน พนักงานราชการ 1 คน, ครูอัตราจ้าง แบ่งเป็นครูไทยจำนวน 12 คน และครูชาวต่างชาติตาม โครงการโรงเรียนสองภาษาจำนวน 5 คน และครูอาสาสมัครชาวจีน 1 คน มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,769 คน และมีห้องเรียนจำนวน 42 ห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เขต2สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.