Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ Mr.Edward Omondi Otieno ประเทศเคนยา สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ English Program

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี โดยมีนายกำพล เต็งประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดค่ายบูรณาการสร้างสรรค์การอ่าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเป็นฐานบูรณาการสร้างสรรค์การอ่าน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีนายจรอ โมกข์บุรุษ รองฯผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ PLC” ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ด้วยองค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และรัฐบาลถือเป็นนโยบายในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ตามมาตรการรณรงค์และหยุดยั้งการขยายตัวให้หมดสิ้น โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี นายจรอ โมกข์บุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2018 samroiwit.ac.th Rights Reserved.