Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

  • เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ซึ่งในงานได้มีพิธีถวายพานพุ่ม และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยนายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
  • ภาคค่ำได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งนำนักเรียนรำถวายพระพร และส่งวงดุริยางค์ของโรงเรียนร่วมบรรเลงเพลงในพิธี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยมี นางกัญญา วัฒนถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.1 เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมรับการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนธรรมจารีสู่อาเซียนจากคณะกรรมการโครงการฯ สพม.10 โดยมีสภาธรรมทูตคุณธรรมและครูที่ปรึกษาโรงเรียน สามร้อยยอดวิทยาคม เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้ารับการประเมิน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน มีโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โดยมี นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจได้แก่
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และมีนายทวีศักดิ์ เดชะปัญญา ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ด้านวิชาการ) ร่วมตรวจราชการ โดยมีสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการในการจัดประชุม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมโดยมี นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและ ผ้าอาบน้ำฝน โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอสามร้อยยอด ดังนี้

1. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 1 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดไร่ใหม่สามัคคี 

2. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 2 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดสามร้อยยอด 

3. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 3 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดศาลาลัย 

4. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 4 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดธรรมรังสี 

5. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 5 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดตาลเจ็ดยอด 

6. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 6 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดศรีทุ่งทอง

 

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.