Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและ ผ้าอาบน้ำฝน โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอสามร้อยยอด ดังนี้

1. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 1 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดไร่ใหม่สามัคคี 

2. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 2 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดสามร้อยยอด 

3. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 3 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดศาลาลัย 

4. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 4 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดธรรมรังสี 

5. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 5 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดตาลเจ็ดยอด 

6. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม. 6 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดศรีทุ่งทอง

 

เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการ มีภาษาประจำชาติและธำรงรักษาภาษาไทยไว้คู่กับเอกราชของชาติไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมี นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสี "ดอกคูนเกมส์ 2558"ระหว่างวันที่ 6 – 24 กรกฎาคม2558 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และทักษะการเล่นกีฬา การออกกำลังกายให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย ส่งเสริมประชาธิปไตย และต้านภัยยาเสพติด โดยการดำเนินกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน ใช้หลักการการมีส่วนร่วม และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหารและคณาจารย์สหวิทยาเขตพุเตย อ.ด่านช้าง, อ.หนอหญ้าไซ, อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับ

 

ด้วย วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เป็นวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ปีที่ 40 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ว. ครั้งที่ 5 โดยมี นายบุญชวน ยี่สาร อดีตผู้บริหารโรงเรียนท่านแรกเป็นประธาน และ นายประเสริฐ ลีธีระ ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กล่าวรายงานในนามประธานจัดงาน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.