Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ในวันที่ 28 กรกฎาคม โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม ของกองลูกเสือในเขตอำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันทีค่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดทางลอดใต้สะพาน บริเวณชุมชนไร่ใหม่ ซึ่งเป็นการระดมทุนการสร้างจาก ภาครัฐ เอกชน และประชาชน

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ นายชัชนันท์ ปฏิสันถาวร ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอสามร้อยยอด ดังนี้
1. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม.1 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดไร่ใหม่สามัคคี
2. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม.2 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดสามร้อยยอด
3. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม.3 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดศาลาลัย
4. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม.4 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดธรรมรังสี
5. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม.5 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดตาลเจ็ดยอด
6. คณะครูและนักเรียน ชั้น ม.6 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดศรีทุ่งทอง

เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการมีภาษาประจำชาติและธำรงรักษาภาษาไทยไว้คู่กับเอกราชของชาติไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงได้ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ “สืบสานภาษา สืบคุณค่าวิถีไทย” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Ms.Wei Xuefang (ข้าวหอม) ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.