Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ แด่ คุณครูสินีนารถ คงนมนาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันร้องเพลง The Voice S.W. Season 6 ตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานอ่านสารและกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รับการประเมินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562

เนื่องด้วย วันที่ 18 มิถุนายน เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมีนายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสารฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้และเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ด้วยองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และรัฐบาลถือเป็นนโยบายในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ตามมาตรการรณรงค์และหยุดยั้งการขยายตัวให้หมดสิ้นไป โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.