Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายเธียรชัย แสงชาตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

 • ประกาศผลการสอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2560 รายละเอียด
 • กรอกข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 รายละเอียด
 • หลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียด
 • เอกสาร id plan ดาวน์โหลด
 • โครงการ "ยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชุา" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561(ปีที่ 7) รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล รายละเอียด
 • คู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียด
 • ข้อมูลวิชาการ เรื่องการประเมิน รายละเอียด
 • แบบเขียนโครงร่างองค์ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มแผนงาน ดาวน์โหลด
 • เคมี Chanpen ดาวน์โหล
 • การเสนอขอเครื่องราชฯ รายละเอียด
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) รายละเอียด
 • เอกสารรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
 • เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 8 เล่ม รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ว.17 30 กันยายน 2552 รายละเอียด
 • ๑,๑๙๙ กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รายละเอียด
 • บัญชีรายละเอียดรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะ ชำนาญกาญพิเศษและวิทยฐานะเชียวชาญ กรณีผลงานดีเด่นเป็นที่ปะจักษ์ ว.5-2554 ดาวน์โหลด

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี โดยมีนายกำพล เต็งประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดค่ายบูรณาการสร้างสรรค์การอ่าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเป็นฐานบูรณาการสร้างสรรค์การอ่าน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีนายจรอ โมกข์บุรุษ รองฯผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ PLC” ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ด้วยองค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และรัฐบาลถือเป็นนโยบายในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ตามมาตรการรณรงค์และหยุดยั้งการขยายตัวให้หมดสิ้น โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี นายจรอ โมกข์บุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2018 samroiwit.ac.th Rights Reserved.