อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยมีนายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558