เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมและกำกับติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยระบบคุณภาพ SCQA จากคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์, นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา, นางสาววิเชียร กลับจงกล และ นางสาววาสนา เงินทอง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ โดยมี นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม