เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการมีภาษาประจำชาติและธำรงรักษาภาษาไทยไว้คู่กับเอกราชของชาติไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงได้ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ “สืบสานภาษา สืบคุณค่าวิถีไทย” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน