โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยความยินดียิ่ง
1. นายสิทธินันท์ พวงสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา นาฎดุริยางคศาสตร์(ดนตรีสากล)
2. นางสาวอนุธิดา รวดเร็ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
3. นายธงชัย ฉลองขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา ชีววิทยา
4. นางสาวธิดารัตน์ จำปาเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชา คณิตศาสตร์
5. นางสาวอิสรีย์ ปั้นก้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชา ชีวิทยา
6. นายไพศาล คำหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชา ศิลปศึกษา
7. นายพงษ์ศักดิ์ เพชรมา มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชา คอมพิวเตอร์