โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

1. Mr.Borys Davydov โครงการ English Program จากประเทศยูเครน

2. นางสาวนพรัตน์ ปัญจเมธีสกุล เจ้าหน้าปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์