ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน มีโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โดยมี นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม