เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการมีภาษาประจำชาติและธำรงรักษาภาษาไทยไว้คู่กับเอกราชของชาติไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงได้ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ “สืบสานภาษา ย้อนเวลาสู่วิถีไทย” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน