Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน อ่านสาร จาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นำกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.