Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดค่ายบูรณาการสร้างสรรค์การอ่าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเป็นฐานบูรณาการสร้างสรรค์การอ่าน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีนายจรอ โมกข์บุรุษ รองฯผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.