โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ