โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม แสดงความยินดีแก่ ครูธีรวัฒน์ สุดมณี ย้ายปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู