วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ประจำปี 2557 จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยมี นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับ ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฯ อย่างดียิ่ง ทำให้การติดตามประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย