คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม บริจาคเงินจำนวน 27,744 บาท และ ข้าวสาร 1 ถุง ให้แก่นายสมปอง แซ่ตั้ง ผู้ปกครอง นายธนะรัชต์ แซ่ตั้ง นักเรียนชั้น ม. 3/4 ซึ่งทางบ้านประสบเหตุอัคคีภัย โดย นางธารทิพย์ เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558