โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มอบอุปกรณ์การเรียนและชุดพลศึกษาให้แก่นายธนะรัชต์ แซ่ตั้ง นักเรียนชั้น ม. 3/4 ซึ่งทางบ้านประสบเหตุอัคคีภัย โดย นางธารทิพย์ เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558