เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่ จากคณะกรรมการผู้ประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม